Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden samenSZorg

Tot stand gekomen op 19 september 2016.

Algemene Voorwaarden samenSZorg, gevestigd aan Vredenburg 123, 3328DJ, te Dordrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59866381.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Zorginstelling:               De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Particulier:                    De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

samenSZorg:                Opdrachtnemer, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59866381.

Dienst:                          Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die samenSZorg voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Tarief:                          De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                      De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:             Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Particulieren als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:              Elke overeenkomst gesloten tussen samenSZorg en de opdrachtgever.

Artikel 1        Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen samenSZorg en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met samenSZorg, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden samenSZorg en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met samenSZorg zijn overeengekomen.

Artikel 2        Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van samenSZorg zijn geldig gedurende een periode van 3 maanden. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

samenSZorg kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is samenSZorg daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij samenSZorg anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht samenSZorg niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3        Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van samenSZorg.

Artikel 4        Overeenkomst van opdracht

Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan zoals deze wordt bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

De opdracht wordt verricht buiten dienstverband en tussen de partijen bestaat geen gezagsverhouding. Met de onderhavige overeenkomst wordt geen arbeidsrelatie en derhalve geen arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW beoogt en afgesloten. Daarnaast wordt met deze overeenkomst geen fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking beoogt of afgesloten.

samenSZorg is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de opdracht en werkzaamheden van samenSZorg. samenSZorg verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever.

samenSZorg is btw-plichtig en is verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de verschuldigde btw aan de fiscus, tenzij de dienst uitgesloten is van btw.

Artikel 4        Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst zullen partijen in onderling overleg vastleggen in de Overeenkomst.

Artikel 5        Inhoud overeenkomst

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Opdrachtnemer heeft het recht zijn werktijden zelf vast te stellen, met dien verstande dat de werkzaamheden uiterlijk voor de overeenkomsten datum zullen zijn afgerond.

Het staat opdrachtnemer vrij om binnen dat wat is afgesproken het overeengekomen resultaat te verwezenlijken. Een en ander laat onverlet dat opdrachtgever opdrachtnemer aanwijzingen als bedoeld in artikel 7:402 Burgerlijk Wetboek kan geven en dat opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing betreffende de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6        Beëindiging overeenkomst

samenSZorg en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Indien een patiënt wegens redelijke of gewichtige redenen wenst dat samenSZorg de werkzaamheden niet langer verricht, kan opzegging ook per direct geschieden.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Zowel samenSZorg als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Indien de Zorginstelling de overeenkomst eenzijdig opzegt, dient de Zorginstelling de opdracht volledig te vergoeden. Indien de Consument de overeenkomst eenzijdig opzegt, dient de Consument de door samenSZorg gemaakte onkosten te vergoeden.

Artikel 7        Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt samenSZorg de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. samenSZorg zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal samenSZorg de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen, zal samenSZorg daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal samenSZorg proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

samenSZorg zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan samenSZorg kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en samenSZorg zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8        Uitvoering overeenkomst

samenSZorg zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de normen van de goede zorg de goede zorg uitvoeren.

samenSZorg heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan samenSZorg. In onder wordt in ieder geval verstaan de routelijsten met cliëntadressen, geplande handelingen en telefoonnummer van de opdrachtgever. Deze gegevens moeten tenminste 12 uur van tevoren doorgegeven worden.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft samenSZorg het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9        Honorarium

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Particulier zijn de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

BTW is ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van een zorginstelling vrijgesteld. Ten aanzien van zorginstelling zal er geen BTW in rekening worden gebracht.

De tarieven zijn inclusief voorrij–, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is exclusief de kosten die door derden in rekening worden gebracht, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van samenSZorg.

Van alle bijkomende kosten zal samenSZorg tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 10      Wijziging honorarium

Indien samenSZorg bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is samenSZorg gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien samenSZorg het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op samenSZorg rustende verplichting ingevolge de wet;

–          de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

–          samenSZorg alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–          bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Artikel 11      Uitvoeringstermijnen

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien samenSZorg gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan samenSZorg heeft verstrekt.

Artikel 12      Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door samenSZorg aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, op een door samenSZorg aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van samenSZorg en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens samenSZorg onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13      Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft samenSZorg, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Zorginstelling, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft samenSZorg, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Particulier, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Particulier heeft samenSZorg pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat samenSZorg de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14      Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft samenSZorg het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is samenSZorg bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst samenSZorg omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van samenSZorg kan worden gevergd.

samenSZorg behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15      Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is samenSZorg bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is samenSZorg bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst samenSZorg omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van samenSZorg kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van samenSZorg kan worden gevergd;

–          de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–          de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

–          de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van samenSZorg op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien samenSZorg de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is samenSZorg niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door samenSZorg geleden schade.

Artikel 16      Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan samenSZorg of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop samenSZorg geen invloed kan uitoefenen en waardoor samenSZorg niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen, materiaal of geneesmiddelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door samenSZorg in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

samenSZorg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat samenSZorg zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel samenSZorg als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt samenSZorg zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien samenSZorg ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is samenSZorg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17      Kwaliteit

De overeenkomst tussen samenSZorg en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. samenSZorg garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

samenSZorg kan niet worden gehouden aan kwaliteitsprotocollen van opdrachtgever.

samenSZorg maakt gebruik van de Vilans-protocollen. De zorg en alle handelingen worden volgens de actuele protocollen uitgevoerd.

Indien samenSZorg door schuld van opdrachtgever niet kan voldoen aan deze kwaliteitseisen, heeft zij het recht om de betreffende zorg/ handelingen over te dragen aan opdrachtgever.

Indien samenSZorg onverwachts eigen materiaal moet gebruiken mag samenSZorg dit ook zonder dit vooraf aan opdrachtgever mede te delen in rekening brengen.

Artikel 18      Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. samenSZorg is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van samenSZorg.

samenSZorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

samenSZorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat samenSZorg is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor samenSZorg kenbaar behoorde te zijn.

samenSZorg is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien samenSZorg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van samenSZorg beperkt tot maximaal € 50.000 of tot het bedrag waarop de door samenSZorg aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat samenSZorg overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor samenSZorg aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan samenSZorg te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens samenSZorg vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van samenSZorg of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19      Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart samenSZorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien samenSZorg uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden samenSZorg zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van samenSZorg en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 20      Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens samenSZorg en de door samenSZorg (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 21      Intellectuele eigendom

samenSZorg behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

samenSZorg behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22      Geheimhouding

Zowel samenSZorg als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 23      Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan samenSZorg verstrekt en samenSZorg verzamelt, zal samenSZorg zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

samenSZorg mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan samenSZorg informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die samenSZorg verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is samenSZorg niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak samenSZorg gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en samenSZorg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is samenSZorg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat samenSZorg de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

samenSZorg behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 25      Wijziging algemene voorwaarden

samenSZorg heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

samenSZorg zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 26      Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij samenSZorg partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 27      Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 59866381.

U kunt hier de Algemene Voorwaarden als PDF downloaden.

Om het bestand te openen heeft uw een applicatie nodig die Pdf’s lezen kan, bijvoorbeeld Adobe Reader. Deze kunt u hier downloaden.

Zo kunt u samenSZorg bereiken:

Email: info@samenSZorg.nl

Mobiel: 06- 347 53 364
Bezoekadres:
Vredenburg 123
3328DJ Dordrecht